BIOGRAFIJE - Eleonora Kovač

 • Eleonora Kovač
  ime i prezime: Eleonora Kovač
  sport: atletika
  status člana: Redovan - DA

  OBRAZOVANJE
  FAKULTET
  1998. – Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  o Obrazovni profil: Magistar kineziologije
  o Dopunska stručna kvalifikacija za rad u Kineziterapiji

  VJEŠTINE
  o Visoki stupanj rukovodećih sposobnosti u cilju povećanja kvalitete usluga unutar udruge, tvrtke
  o Komunikacijske i prezentacijske vještine
  o Organizacija poslovnih procesa u sustavu sporta na gradskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
  o Kreiranje, pisanje i realizacija projekata i programa iz sustava sporta na nacionalnoj i međunarodnoj razini
  o Sposobnost koordiniranja odjela plana, programa, analize, marketinga, odnosa s javnošću, informatike, prodaje

  SPORTSKE AKTIVNOSTI
  o Aktivno sam se bavila sportom od najranije životne dobi, a od 1985. godine postala sam aktivna članica u Atletskom klubu Novi Zagreb sve do 1994. godine (bila sam kategorizirana sportašica VI. kategorije prema pravilniku o kategorizaciji HOO.)

  RADNO ISKUSTVO
  o 25 godina radnog iskustva u sustavu sporta Grada Zagreba, Republike Hrvatske i zemljama EU
  o Višegodišnje iskustvo u privatnom sektoru (zdravstvo i informatika)

  RADNO ISKUSTVO – SPORTSKI SEGMENT

  OD TRAVNJA 2016. DO SRPNJA 2024. – DRUŠTVO SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA (DSVR), ZAGREB, HRVATSKA
  RADNO MJESTO: Stručna tajnica DSVR
  OPIS POSLOVA:
  o zastupa Udrugu i obavlja stručne poslove za Udrugu
  o brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Udruge
  o brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Udruge
  o rukovodi radom stručne službe Udruge
  o pomaže u radu predsjedniku Udruge i zamjeniku predsjednika Udruge te predsjednicima drugih tijela
  o odgovara za pravodobnu pripremu sjednice Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela
  o brine o osiguranju javnosti rada Udruge i poslovima informiranja
  o usko surađuje s članovima Udruge, odnosno njihovim predstavnicima
  o brine se i organizira sva natjecanja u organizaciji Udruge
  o brine se o izvršenju Programa rada i Financijskog plana Udruge
  o brine o pravovremenom izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora Udruge
  o vodi računa da predsjednik, članovi Skupštine i Upravnog odbora budu točno i pravovremeno upoznati sa svim pitanjima i problemima u nadležnosti i od interesa za rad Udruge
  o sudjelovala u izradama pravnih akata udruge
  o obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Upravnog odbora ili predsjednika Udruge
  o kreira, organizira i provodi sportske projekte i programe koji su od značaja za Grad Zagreb,
  o Republiku Hrvatsku i međunarodnu razinu.

  OSTALI POSLOVI KOJI SU REALIZIRANI OD 2016. DO 2024. GODINE
  o Organizira edukativna predavanja na teme: „Popularizacija sporta – sportskih aktivnosti u osnovnim školama“, „Vrhunski sportaš kao uzor u društvu“, „Kako se pronaći u menadžerskim ulogama i vještinama nakon sportske karijere“, „Pravilna prehrana bitan čimbenik dobrog zdravlja“, „Put do uspjeha i tehnologija stvaranja vrhunskog sporta“, „Fizioterapija u funkciji unaprjeđenja kvalitete života sportaša”, „Karijera nakon sportske karijere“ i dr.
  o Kontinuirana suradnja s ostalim sportskim institucijama na gradskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
  o Izradila strateške dokumente za sustav sporta gradske, nacionalne i međunarodne razine
  o Izradila stručne sportsko – zdravstveno – edukativne programe i projekte za djecu, srednju i stariju životnu dob
  o Koordinatorica i voditeljica projekta „Open Fun Football Schools“ (OFFS) u Hrvatskoj za djecu od 6 do 12 godina, mlade i trenere u organizaciji Cross Cultures Project Association (CCPA)
  o Koordinatorica projekta DSVR „Lice i naličje vrhunskog sporta“ od 2018. – sudjelovala u radnom tijelu za donošenje Prijedloga Pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša od 2018. do 2023. godine
  o Project manager ERASMUS + SPORT PROJEKTA DSVR „Active in Sport Again“ za razdoblje od 2020. – 2021.
  o Jedan od autora Priručnika „Active in Sport Again“ i Edukativne brošure za bivše vrhunske sportaše – Projekt EU „AS-A“
  o Nositeljica i voditeljica programa Sportsko – edukativni kamp „Odaberi sport s vrhunskim sportašima“ u partnerstvu s OŠ Rapska, lipanj 2024.
  o Izradila sljedeće analize od 2019. do 2024. za potrebe DSVR i Zaklade DSVR:
  o "Analiza o društveno-ekonomskom statusu bivših vrhunskih sportaša“ – HR – SLO - BUG
  o "Analiza o društveno-ekonomskom statusu bivših vrhunskih sportaša“ – HR
  o "Analiza o društveno – ekonomsko - zdravstvenom statusu sadašnjih i bivših vrhunskih sportaša RH“
  o Sudjelovala u organizaciji vrijednog projekta Utrka „Sportaši za sportaše – Najbrži jarunski krug“, svibanj 2024. za potrebe pomoći potrebitim sportašima
  o Organizirala okrugle stolove, stručna predavanja i panele za sve dionike u sustavu sporta
  o Implementirala i ažurirala podatake u raznim elektroničkim aplikacijama
  o Pisala vijesti i implementirala iste na Internet stranicu DSVR-a te kreirala, pisala i objavljivala vijesti na društvenoj mreži od interesa za sportsku te širu javnost
  o Kreirala i podnosila projekte i programe na Javne pozive/natječaje kod:
  o Ministarstvo turizma i sporta
  o Grad Zagreb
  o Sportski savez Grada Zagreba
  o Janaf
  o HEP
  o INA i dr.

  o U 2022. godini imenovana od Upravnog odbora Sportskog saveza Grada Zagreba u Radnu skupinu za izradu strateških dokumenata za sustav sporta Grada Zagreba za 2023. godinu:
  o NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZAGREBA ZA 2023.
  o PRIJEDLOG - KRITERIJI O BODOVANJU SPORTOVA SSGZ-a ZA UTVRĐIVANJE STATUSA SPORTOVA U PROGRAMU ZA POJEDINAČNE I EKIPNE SPORTOVE
  o PRIJEDLOG - KRITERIJI I MJERILA PROGRAMIRANJA I FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZAGREBA
  o PRIJEDLOG - JAVNI POZIV – prijedlog obrazaca – predloška opisa programa za prijavu na Javni poziv i prijedlog obrazaca za ocjenjivanje – vrednovanje programa

  ODRŽALA SLJEDEĆA EDUKATIVNA PREDAVANJA KOJA SU OD ZNAČAJA ZA ŠIRU SPORTSKU ZAJEDNICU – www.drustvosportasaveterana.hr
  o SPORTSKO – EDUKATIVNI KAMP „ODABERI SPORT S VRHUNSKIM SPORTAŠIMA“, 2024.
  o ACTIVE IN SPORT AGAIN! - EN i HR, 2020.
  o ZDRAVSTVENA SKRB SPORTAŠA, 2019.
  o PREVENCIJA NASILJA KROZ SPORT I RAD S RODITELJIMA, 2019.
  o OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS“ ZAŠTITA DJETETA“, 2019.
  o UKLJUČIVANJE I OSTANAK DJECE U SPORTU, 2019.
  o POPULARIZACIJA ŽENA U SPORTU, 2018.
  o SPORT FOR WOMEN IN URBAN PLACES - EN i HR, 2018.
  o POPULARIZACIJA SPORTSKIH AKTIVNOSTI - SPORTOVA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - IDEJNA ZAMISAO, 2018.

  OD 2021. DO 2025. – POVJERENSTVO ZA NADZOR STRUČNOG RADA SSGZ-a – članica Povjerenstva

  OD RUJNA 2014. DO SRPNJA 2015. – MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA I ENTROPIJA D.O.O., ZAGREB, HRVATSKA
  RADNO MJESTO: Koordinatorica projekta: Nacionalni informacijski sustav u sportu Republike Hrvatske (NISUS)
  o Sudjelovala u izradi tehničke dokumentacije za uspostavu Nacionalnog informacijskog sustava u sportu Republike Hrvatske (NISUS) propisano Zakonom o sportu – implementirale idejne prijedloge u isto na temelju nebrojenih iskustava u sustavu sporta

  OD 01. VELJAČE 2011. DO SVIBNJA 2014. – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ŠPORTA (CIRS), ZAGREB, HRVATSKA
  RADNO MJESTO I: Zamjenica ravnatelja CIRS-a
  RADNO MJESTO II: Voditeljica odjela za sportske programe i strategije
  RADNO MJESTO III: Izvršna rukovoditeljica projekta - Interaktivna sportska karta grada Zagreba (ISKGZ) - javni web portal – www.SPORTIVA.hr
  OPIS POSLOVA:
  IZRADILA STRUČNE PROJEKTE, ELABORATE, ANALIZE, PLANOVE I IZVJEŠĆA
  o Elaborat: Poredbeno – analitički prikaz za strategiju razvoja sporta grada Zagreba – stručni kadar/treneri 2005. – 2011. godina
  o Projekt: Interaktivna sportska karta grada Zagreba – javni web portal – www.SPORTIVA.hr – multifunkcionalni informativni-sportsko-edukativno-zdravstveno-komercijalni projekt jedinstven na nacionalnoj i regionalnoj razini
  o Autorica Projekta: „Projekt sportskih aktivnosti i edukativnih programa u gradu Zagrebu za vrijeme školskih praznika za djecu osnovnoškolske dobi od 6 do 12 godina“ – dobiveno pozitivno mišljenje od Agencije za odgoj i obrazovanje i suglasnost od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2012.)
  o Analiza: Analiza podataka o sportovima, sportskim udrugama i sportskim građevinama iz sustava sporta Grada Zagreba po gradskim četvrtima Grada Zagreba
  o Autorica 20 stručnih članaka iz područja sporta namijenjenih djeci, roditeljima i široj društvenoj zajednici - više na www.cuvarkuca.hr
  o Sudjelovala u radnoj grupi za pripremu „Strategije razvoja sporta Grada Zagreba 2014. – 2020.“ pri Zagrebačkom sportskom savezu
  o Sudjelovala u izradama Godišnjih programskih i financijskih planova te izvještaja za iste

  ORGANIZIRALA I SUDJELOVALA U PROVEDBI SLJEDEĆIH STRUČNIH RADIONICA I PROGRAMA
  o Edukativna radionica za trenere i sportaše: „Sustavni pristup vještinama uspješne komunikacije u sportu“ u suradnji s Hrvatskom asocijacijom sportskih psihologa
  o Edukativna međunarodna radionica za trenere i sportaše: „Optimizacija procesa usvajanja znanja i vještina“ u suradnji s Hrvatskom asocijacijom sportskih psihologa
  o Voditeljica Sportskog kampa „ODABERI SPORT“, Poreč 2013. (od 25.03.2013. do 29.03.2013.) za djecu osnovnoškolske dobi od 6 do 12 godina - pod projekt glavnog projekta Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatske olimpijske akademije „ODABERI SPORT“

  OD OŽUJKA 1999. DO SIJEČNJA 2011. - ZAGREBAČKI ŠPORTSKI SAVEZ (ZŠS), ZAGREB, HRVATSKA
  RADNO MJESTO: SAMOSTALNA STRUČNA SURADNICA U ODJELU ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA (2007. – 2009.)
  Sudjelovala u izradama stručnih dokumenata:
  o Polugodišnjih i godišnjih izvješća o izvršenju Ugovorenog programa iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2008. godinu (Analiza financijskih izvješća gradskih sportskih saveza) – komunikacija s tajnicima gradskih sportskih saveza.
  RADNO MJESTO: SAMOSTALNA STRUČNA SURADNICA U ODJELU ZA RAZVOJNE PROGRAME (2009. – 2011.)
  Sudjelovala u izradama stručnih dokumenata:
  o Polazne osnove za izradu strategije športa grada Zagreba za razdoblje 2011. – 2020.
  o Zagrebački šport i međunarodne integracije – mogućnosti i izazovi
  o Izrada Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2008. - 2013.
  o Polazne osnove za izradu kriterija za financiranje športskih klubova u jedinicama lokalne samouprave (Separat 1 – Podjela športskih klubova na selekcije A, B i C kategorije i Separat 2 – Bodovanje športova)

  OD KOLOVOZA 2008. DO KOLOVOZA 2012. - TAJNICA STRUČNO PROGRAMSKOG POVJERENSTVA ZŠS
  o Područja Programa rada Stručno-programskog povjerenstva – aktivno sudjelovala u radu:
  o Izrada Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2008. – 2012.
  o Prijedlozi i izrade stručnih projekata
  o Zaprimanje prijedloga o primanju sportskih udruga u članstvo ZŠS-a
  o Koordinacija s lokalnim sportskim zajednicama (Split – Rijeka – Osijek – Dubrovnik)

  OD OŽUJKA 1999. DO SVIBNJA 2007. - ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
  RADNO MJESTO: SAMOSTALNA STRUČNA SURADNICA U ORGANIZACIJI I PROVEDBI SPORTSKIH PROGRAMA I NATJECANJA
  OPIS POSLOVA:
  o Organizacija sportskih natjecanja za osnovne škole (120) Grada Zagreba u 20 sportova za dječake i djevojčice 4. – 6. i 7. – 8. razreda
  o Priprema zagrebačkih osnovnoškolskih ekipa za završnicu školskih sportskih društava Republike Hrvatske za dječake i djevojčice 7. – 8. razreda u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Hrvatskog školskog športskog saveza
  o Sudjelovala u organizaciji natjecanja osnovnih i srednjih škola ALPE JADRAN (ljeto – zima)
  o Sudjelovala u provedbi tjelesne i zdravstvene kulture u OŠ L. pl. Matačića – volonterski rad, Voditeljica sportske škole - sport - ATLETIKA za djecu 1. – 8. razreda u OŠ Mladost
  o Organizirala sportske priredbe i manifestacije u području školskog sporta
  o Sudjelovala u izradama godišnjih planova i programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba – Školski sport
  o Sudjelovala u izradama polugodišnjih i godišnjih izvješća – Školski sport

  RADNO ISKUSTVO – PRIVATNI SEGMENT – ZDRAVSTVO – KOMUNIKACIJA – PR – MARKETING

  OD SRPNJA DO RUJNA 2015. – POLIKLINIKA MEDIKOL D.O.O., ZAGREB, HRVATSKA
  RADNO MJESTO: Pomoćnica direktorice Poliklinike Medikol - Zagreb i koordinatorica odjela nabave, prodaje, marketinga, odnosa s javnošću i informatike
  OPIS POSLOVA:
  o Suradnja s liječnicima iz 14 zdravstvenih djelatnosti i ostalim stručnim medicinskim kadrom
  o Koordinacija odjela nabave, prodaje, marketinga, odnosa s javnošću i informatike
  o Kreiranje poslovnih procedura za sve odjele Poliklinike Medikol
  o Planiranje i programiranje poslovnih procesa
  o Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta – Projekt: „Europski tjedan kretanja“
  o Project manager – „Tradicionalna kineska medicina – TCM“ – suradnja s liječnicima iz Japana

  OD STUDENOG 2014. DO LIPNJA 2015. – CICERON KOMUNIKACIJE D.O.O., ZAGREB, HRVATSKA
  RADNO MJESTO: Vanjska stručna suradnica u konzultantskoj tvrtki za poslovnu edukaciju i osobni razvoj –www.ciceron.hr - (poslovno savjetovanje i edukacija te coaching iz područja prezentacijskih, komunikacijskih i prodajnih vještina, javnog nastupanja, medijskog nastupanja, govorništva, uslužne kulture te osobnog rasta i razvoja)
  OPIS POSLOVA:
  o Edukacija za tvrtke (reference: Coca – Cola – HBC Hrvatska, VIPnet, Hrvatski telekom d.d., Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Metronet Telekomunikacije d.d., EPH, INA – Industrija nafte, Pliva Hrvatska d.o.o., Dukat Hrvatska d.o.o. i dr.)
  o Edukacija za pojedince (edukacije „in house“) i
  o Individualne edukacije – coaching

  SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SEMINARIMA I KONFERENCIJAMA
  OD OŽUJKA 1999. DO PROSINCA 2023.
  o Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, srpanj 2024. – napisala stručni rad za Zbornik radova na temu: Sportsko-edukativni programi i zdrave prehrambene navike kao ključne strategije u prevenciji debljine kod djece osnovnoškolske dobi
  o Simpozij „Iznenadna srčana smrt kod sportaša“, svibanj 2024.
  o Okrugli stol „Žene u hrvatskom sportu – Kako izgleda sport u kojem su žene glavne?“, u organizaciji DSVR-a, ožujak 2024.
  o Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, srpanj 2023.
  o Međunarodna znanstvena konferencija „Uloga sporta u društvu - Žene, sport i društvene promjene“, prosinac 2023.
  o Stručno – edukativno predavanje na temu „Zdravstvena zaštita sportaša“ u organizaciji SSGZ-a i DSVR-a, listopad 2023.,
  o Poslovno znanstvena međunarodna konferencija – Panel „Digitalizacija u sportu“ u organizaciji DIGNETSoftware d.o.o i partnera DSVR, listopad 2023.
  o Međunarodna konferencija u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog olimpijskog odbora u Hotelu Westin održana je konferencija “Uspješne u sportu, uspješne u poslu”, listopad 2023.
  o Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, srpanj 2023.
  o Tečaj trajne edukacije „Zdravstvena zaštita sportaša“ u organizaciji HOO, ožujak 2023.
  o Okrugli stol „Žene u hrvatskom sportu – Ambicije i mogućnosti“, u organizaciji DSVR-a, ožujak 2023.
  o Edukativna radionica - u organizaciji Sekcije za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja Hrvatskog psihološkog društva na temu: „Poremećaji hranjenja u sportu“, veljača 2023.
  o Panel na temu: “Uspješna karijera nakon sportske karijere – sustav podrške u zapošljavanju sportaša na regionalnoj i lokalnoj razini“ u organizaciji SSGZ-a, veljača 2023.
  o Međunarodna konferencija „Prevencija ozljeda i obrazovanje sportaša“: Cjeloviti dugoročni razvoj u organizaciji KIF-a, prosinac, 2022.
  o Završna konferencija EU projekta „Biciklom do zdravlja“ u organizaciji Doma zdravlja centar Zagreb, studeni 2022.
  o Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, srpanj 2022.
  o Međunarodna konferencija „Active in Sport Again“ u organizaciji Društva sportaša veterana i rekreativaca, prosinac, 2021.
  o SPORT FEST – Sportska konferencija listopad 2017., listopad 2018. i listopad 2019.
  o Regionalni sportsko edukativni seminar za projekt “Open Fun Football Schools” u organizaciji CCPA OFFS, Jahorina – Olimpijski centar, Bosna i Hercegovina, srpanj, 2018.
  o Edukativna radionica – “Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednici kroz sport” u organizaciji Ministarstva za demografiju, obitelj i mlade, Zabok - Hrvatska, srpanj, 2018.
  o Međunarodna konferencija - „Sport for women in urban places“ – SWUP - EU projekt u organizaciji ALDA, Bassano - Italija, lipanj, 2018.
  o Instruktorski seminar za projekt “Open Fun Football Schools” u organizaciji CCPA, UEFA i OFFS Moldova - Moldavija, travanj, 2018.
  o Međunarodna konferencija – “Open Fun Football Schools” u organizaciji CCPA i UEFA, Copenhagen - Danska, ožujak, 2018.
  o Study group scheme – Grassroots Partnerships u organizaciji UEFA, Dublin - Irska (radna grupa Hrvatskog nogometnog saveza), listopad, 2013.
  o I i II Sportska konferencija, Zagreb - Hrvatska, rujan, 2013. i listopad, 2014.
  o Međunarodna konferencija – “Fair play” u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora – Rovinj - Hrvatska, rujan, 2012.
  o Stručni seminari – Fondovi Europske Unije – Zagreb – Hrvatska, od 2010. do 2012.
  o Stručni seminar – “Dosljedna izvrsnost u sportu” u organizaciji Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb - Hrvatska, 2012.
  o 18 međunarodnih konferencija „Kondicijska priprema sportaša“ od 1999. do 2020., Zagreb, Hrvatska
  o „Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske“ u organizaciji Hrvatskog kineziološkog saveza, Poreč i Rovinj – Hrvatska, od 2004. do 2007.

  SURADNJA S DRŽAVNIM, GRADSKIM I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA:
  OD OŽUJKA 1999. NA DALJE
  o Ministarstvo turizma i sporta
  o Ministarstvo zdravstva
  o Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade
  o Sportski savez Grada Zagreba
  o Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  o Kineziološki fakultet u Splitu
  o Hrvatski olimpijski odbor
  o Nacionalni i gradski sportski savezi
  o Hrvatsko društvo za sportsku medicinu
  o Hrvatsko društvo za medicinu rada
  o NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
  o Ustanova Upravljanje sportskim objektima
  o CCPA - Cross Cultures Project Association - Danska
  o ALDA – European Association for Local Democracy – office Vicenza
  o SFoA – Slovenija
  o BSDA – Bugarska
  o Asocijacija sportskih veterana Novog Sada (ASVNS)
  o Hrvatski športski muzej
  o Hrvatska udruga za promociju tjelesne aktivnosti, prevenciju debljine i unaprjeđenje zdravlja (HUPTA)

  PROCJENITELJICA PROGRAMA I PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA GRAD ZAGREB I REPUBLIKU HRVATSKU
  OD OŽUJKA 2017. NA DALJE
  SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA - izabrana u bazu neovisnih procjenitelja za ocjenjivanje podnijetih programa na Javni poziv – od 2017.
  o Predsjednica Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa pristiglih na Javni poziv za podnošenje programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu
  MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE – članica Povjerenstva za ocjenjivanje podnijetih programa na Javni poziv – od 2020.
  MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA – izabrana u bazu neovisnih procjenitelja za ocjenjivanje podnijetih programa na Javni poziv – od 2024.