BIOGRAFIJE - Eleonora Kovač

 • Eleonora Kovač
  ime i prezime: Eleonora Kovač
  sport: atletika
  status člana: Redovan - DA

  OBRAZOVANJE
  - Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu - magistar kineziologije
  - Dodatno usmjerenje iz KINEZITERAPIJE

  VJEŠTINE
  - Visoki stupanj rukovodećih sposobnosti u cilju povećanja kvalitete usluga unutar tvrtke, racionalizacije poslovanja na temelju realizacije postavljenih ciljeva iz zacrtanih poslovnih planova
  - Komunikacijske i prezentacijske vještine
  - Organizacija poslovnih procesa u sustavu sporta na gradskoj i nacionalnoj razini 
  - Kreiranje i realizacija projekata iz sustava sporta
  - Sposobnost koordiniranja odjela prodaje, nabave, marketinga, odnosa s javnošću i informatike
  - 24 godine radnog iskustva u sustavu sporta Grada Zagreba, kao i iskustvo u privatnom sektoru (zdravstvo i informatika)

  POVJERENSTVA I KOORDINACIJA
  - od rujna 2018. na dalje - Neovisni procjenjivač za programe/projekte pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
  - od siječnja 2016. – Neovisni procjenitelj programa pri Sportskom savezu Grada Zagreba
  - od lipnja 2018. do prosinca 2019. - Koordinator DSVR-a za projekt Open Fun Football Schools
  - od listopada 2021. članica Povjerenstav za za nadzor stručnog rada
  - od veljače 2022. imenovana predsjednicom Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa pri SSGZ-u za PJP u sportu Grada Zagreba za 2022.


  RADNO ISKUSTVO
  od travnja 2016.  na dalje – DRUŠTVO SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA  - Stručna tajnica DSVR
  Opis poslova:
  - sudjeluje u radu Skupštine DSVR-a;
  - zastupa Udrugu i obavlja stručne poslove za Udrugu;
  - brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Udruge;
  - brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Udruge;
  - rukovodi radom stručne službe Udruge;
  - pomaže u radu predsjedniku Udruge i zamjeniku predsjednika Udruge te predsjednicima drugih tijela;
  - odgovara za pravodobnu pripremu sjednice Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela;
  - brine o osiguranju javnosti rada Udruge i poslovima informiranja;
  - usko surađuje sa članovima Udruge, odnosno njihovim predstavnicima;
  - brine se i organizira sva natjecanja u organizaciji Udruge;
  - brine se o izvršenju Programa rada i Financijskog plana Udruge;
  - brine o pravovremenom izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora Udruge;
  - vodi računa da predsjednik, članovi Skupštine i Upravnog odbora budu točno i pravovremeno upoznati sa svim pitanjima i problemima u nadležnosti i od interesa za rad Udruge;
  - nalazi sponzore i organizira njihovo predstavljanje među sportašima veteranima;
  - obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Upravnog odbora ili Predsjednika Udruge;
  - od ožujka 2018. - Koordinatorica Projekta OFFS i instruktorica OFFS;

  - od lipnja 2018. - Koordinatorica Projekta Lice i naličje vrhunskg sporta; 
  - od siječnja 2019. - Koordinatorica Projekta Žene u sportu;
  - od siječnja 2020. do prosinca 2021. - Projektni menadžer Erasmus + projekta Active in Sport Again.

  od listopada 2015. do ožujka 2016. – Mentorica pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje: za kineziologe – stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

  od srpnja do rujna 2015.  – Poliklinika Medikol d.o.o.
  Pomoćnica direktorice – koordinatorica odjela nabave, prodaje, marketinga, odnosa s javnošću i informatike i zdravstvenih djelatnosti

  • OPIS POSLOVA:
   • - Suradnja s liječnicima iz 14 zdravstvenih djelatnosti i ostalim stručnim medicinskim kadrom
   • - Koordinacija odjela nabave, prodaje, marketinga, odnosa s javnošću i informatike
   • - Kreiranje poslovnih procedura za sve odjele Poliklinike Medikol
   • - Planiranje i programiranje poslovnih procesa
   • - Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta – Projekt: „Europski tjedan kretanja“
   • - Project manager – „Tradicionalna kineska medicina – TCM“ – suradnja s liječnicima iz Japana


  od studenog 2014. do lipnja 2015. – CICERON KOMUNIKACIJE d.o.o.
  Vanjska stručna suradnica u konzultantskoj kući za poslovnu edukaciju i osobni razvoj –www.ciceron.hr - (poslovno savjetovanje i edukacija te coaching iz područja prezentacijskih, komunikacijskih i prodajnih vještina, javnog nastupanja, medijskog nastupanja, govorništva, uslužne kulture te osobnog rasta i razvoja).

  OPIS POSLOVA:
  - Edukacija za tvrtke (reference: Coca – Cola – HBC Hrvatska, VIPnet, Hrvatski telekom d.d., Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Metronet Telekomunikacije d.d., EPH, INA – Industrija nafte, Pliva Hrvatska d.o.o., Dukat Hrvatska d.o.o. i dr.),
  - Edukacija za pojedince (edukacije „in house“) i
  - Individualne edukacije – coaching.

  od travnja 2015. – ENTROPIJA d.o.o. - Stručna suradnica
  od lipnja 2014. – Član Društva sportaša veterana i rekreativaca

  od rujna 2014. do kolovoza 2015. – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) 
  Vanjska stručna suradnica - sudjelovala u izradi tehničke dokumentacije za izradu Projekta: Nacionalni informacijski sustav u sportu - Propisan Zakonom o sportu

  od 01. veljače 2011. do svibnja 2014. – Centar za istraživanje i razvoj športa (CIRS)
  Zamjenica ravnatelja, Voditeljica odjela za sportske programe i strategije, Izvršna rukovoditeljica projekta - Interaktivna športska karta grada Zagreba (IŠKGZ) - javni web portal – www.SPORTIVA.hr

  Izradila slijedeće stručne projekte, elaborate, analize, planove i izvješća:
  - Elaborat: Poredbeno – analitički prikaz za strategiju razvoja športa grada Zagreba – stručni kadar/treneri u Programu javnih potreba u športu Grada Zagreba (prema stanju u 2005. i 2011.);
  - Elaborat: Prijedlog za strategiju razvoja športa Grada Zagreba – stručni kadar/treneri u Programu javnih potreba u športu grada Zagreba za razdoblje 2014. do 2020.; 
  - Elaborat: Potrebna stručna sprema stručnih kadrova – trenera u zagrebačkom sustavu športa – prijedlog za Stručno programsko povjerenstvo zagrebačkog športskog saveza; 
  - Projektni menadžer za projekt: Interaktivna športska karta grada Zagreba – javni web portal – www.SPORTIVA.hr – multifunkcionalni informativni-športsko-edukativno-zdravstveno-komercijalni projekt jedinstven na nacionalnoj i regionalnoj razini; 
  - Autorica Projekta: Projekt športskih aktivnosti i edukativnih programa u gradu Zagrebu za vrijeme školskih praznika (za djecu osnovnoškolske dobi od 6 do 12 godina) – dobiveno pozitivno mišljenje od Agencije za odgoj i obrazovanje i suglasnost od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2012.); 
  - Analiza: Analiza podataka o sportovima, sportskim udrugama i sportskim građevinama iz sustava zagrebačkog sporta po gradskim četvrtima Grada Zagreba - temeljem Interaktivne športske karte grada Zagreba (sadržaji sufinancirani kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba); 
  - Analiza: Analiza o postojećim web stranicama zagrebačkih športskih udruga u Programu javnih potreba u športu Grada Zagreba – za potrebe projekta IŠKGZ; 
  - Analiza: Analiza anketnog upitnika provedenog za trenere Športske zajednice Grada Poreča u sklopu edukativne radionice – Podloga za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Poreča; 
  - Analiza: Analiza anketnog upitnika provedenog za trenere Športske zajednice Krapinsko zagorske županije (ŠZKZŽ) u sklopu edukativne radionice – Podloga za izradu Programa javnih potreba u športu (ŠZKZŽ);
  - Izvješće: Izvješće o održanom Sportskom kampu „ODABERI SPORT“, Poreč 2013. – podnijeto Uredu za programe lokalnog športa Hrvatskog olimpijskog odbora; 
  - Autorica 20 stručnih članaka iz područja sporta namijenjenih široj društvenoj zajednici (www.cuvarkuca.hr); 
  - Planovi i izvješća: Sudjelovala u izradama godišnjih planova CIRS-a (2011. – 2014.) i srednjoročnog plana CIRS-a (2013. – 2017.), podnosila Programska izvješća CIRS-a (na polugodišnjoj i godišnjoj razini – 2011. – 2013.) te sudjelovala u izradama akata CIRS-a; 
  - Sudjelovala u radu Stručno programskog povjerenstva ZŠS-a u razdoblju 2012. – 2013. godina;
  - Sudjelovala u radnoj grupi za pripremu „Strategije razvoja sporta Grada Zagreba 2014. – 2020.“ pri Zagrebačkom športskom savezu.

  Organizirala i sudjelovala u provedbi slijedećih stručnih programa: 
  - Edukativna radionica za trenere: „Sustavni pristup vještinama uspješne komunikacije u sportu“ u suradnji s Hrvatskom asocijacijom sportskih psihologa za trenere Športske zajednice grada Poreča; 
  - Edukativna radionica za trenere: „Sustavni pristup vještinama uspješne komunikacije u sportu“ u suradnji s Hrvatskom asocijacijom sportskih psihologa za trenere Športske zajednice Krapinsko zagorske županije; 
  - Edukativna međunarodna radionica za trenere i sportaše: „Optimizacija procesa usvajanja znanja i vještina“ u suradnji s Hrvatskom asocijacijom sportskih psihologa - Grad Koprivnica; 
  - Prezentirala Projekt Interaktivne športske karte u državnim i gradskim institucijama, privatnom sektoru te u sportskim zajednicama na lokalnoj razini (sveukupno održala 34 prezentacije); 
  - Voditeljica Sportskog kampa „ODABERI SPORT“, Poreč 2013. (od 25.03.2013. do 29.03.2013.) za djecu osnovnoškolske dobi od 6 do 12 godina kao pod projekt glavnog projekta Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatske olimpijske akademije „ODABERI SPORT“.

  od lipnja 1999. do siječnja 2011. - Zagrebački športski savez (ZŠS)
  Samostalna stručna suradnica u Odjelu za praćenje realizacije programa (2007. – 2009.)

  Sudjelovala u izradama stručnih dokumenata: 
  -  Polugodišnjih i godišnjih izvješća o izvršenju Ugovorenog programa iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2008. godinu (Analiza financijskih izvješća gradskih sportskih saveza) – komunikacija s tajnicima gradskih sportskih saveza.

  Samostalna stručna suradnica u Odjelu za razvojne programe (2009. – 2011.)
  Sudjelovala u izradama stručnih dokumenata: 
  - Polazne osnove za izradu strategije športa grada Zagreba za razdoblje 2011. – 2020.; 
  - Zagrebački šport i međunarodne integracije – mogućnosti i izazovi; 
  - Izrada Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2008. - 2013.; 
  - Polazne osnove za izradu kriterija za financiranje športskih klubova u jedinicama lokalne samouprave (Separat 1 – Podjela športskih klubova na selekcije A, B i C kategorije i Separat 2 – Bodovanje športova).
   
  od kolovoza 2008. do kolovoza 2012. - Tajnica Stručno programskog povjerenstva ZŠS-a Područja Programa rada Stručno-programskog povjerenstva – aktivno sudjelovala u radu:
  - Izrada Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2008. – 2012.;
  - Prijedlozi i izrade stručnih projekata; 
  - Zaprimanje prijedloga o primanju sportskih udruga u članstvo ZŠS-a; 
  - Koordinacija s lokalnim sportskim zajednicama (Split – Rijeka – Osijek – Dubrovnik).

  od ožujka 1999. do svibnja 2007. - Školski športski savez Grada Zagreba - Samostalna stručna suradnica u organizaciji i provedbi sportskih programa i natjecanja
  Opis poslova:
  - Organizacija sportskih natjecanja za osnovne škole (120) Grada Zagreba u 20 sportova za dječake i djevojčice 4. – 6. i 7. – 8. razreda; 
  - Priprema zagrebačkih osnovnoškolskih ekipa za završnicu školskih sportskih društava Republike Hrvatske za dječake i djevojčice 7. – 8. razreda u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Hrvatskog školskog športskog saveza; 
  - Sudjelovala u organizaciji natjecanja osnovnih i srednjih škola ALPE JADRAN (ljeto – zima); 
  - Sudjelovala u provedbi tjelesne i zdravstvene kulture u OŠ L. pl. Matačića – volonterski rad; 
  - Voditeljica sportske škole - sport - ATLETIKA za djecu 1. – 8. razreda u OŠ Mladost; 
  - Organizirala sportske priredbe i manifestacije u području školskog sporta; 
  - Sudjelovala u izradama godišnjih planova i programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba – Školski sport; 
  - Sudjelovala u izradama polugodišnjih i godišnjih izvješća – Školski sport.

  od ožujka 1999. na dalje - Suradnja s državnim i gradskim institucijama, udrugama te privatnim sektorom: 
  - Grad Zagreb – komunikacija s dužnosnicima Grada Zagreba 
  - Gradski ured za sport i mlade
  - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 
  - Sportski savez Grada Zagreba
  - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  - Ministarstvo turizma i sporta
  - Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  - Kineziološki fakultet u Splitu
  - Ustanova Upravljanje sportskim objektima
  - Hrvatski olimpijski odbor (HOO)
  - Gradski sportski savezi (GSS - 70)
  - Sportski klubovi grada Zagreba – 900-injak (udružene članice GSS-a)
  - Studij - Sportskog menadžmenta na Visokoj školi ASPIRA 
  - Hrvatska olimpijska akademija (HOA) 
  - Sportske zajednice na lokalnoj razini: Športska zajednica grada Poreča (ŠZGP), Dubrovački savez športova, Splitski savez športova, Zajednica športova Primorsko-goranske županije, Zajednica športskih udruga grada Osijeka, Karlovačka športska zajednica, Koprivničko-križevačka županija – Streljački savez Koprivničko-križevačke županije), Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije 
  - Turistička zajednica Grada Zagreba
  - CCPA - Cross Cultures Project Association - Danska
  - ALDA – European Association for Local Democracy – office Vicenza
  - SFoA
  - BSDA
  - Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. A. Štampar
  - Asocijacija sportskih veterana Novog Sada

  od ožujka 1999. na dalje - Stručna usavršavanja: 
  -  Edukaciju na temu „Zdravstveni pregledi sportaša“ u organizaciji Zdravstvene komisije Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), ožujak 2023.
  - Međunarodna konferencija „Prevencija ozljeda i obrazovanje sportaša“: Cjeloviti dugoročni razvoj u organizaciji KIF-a, prosinac, 2022.
  - Završna konferencija EU projekta „Biciklom do zdravlja“ u organizaciji Doma zdravlja centar Zagreb, studeni 2022.
  - Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, srpanj 2022. i 2023.
  - Međunarodna konferencija „Active in Sport Again“ u organizaciji Društva sportaša veterana i rekreativaca, prosinac, 2021.
  - SPORT FEST – Sportska konferencija listopad 2017., listopad 2018. i listopad 2019.
  - Regionalni sportsko edukativni seminar za projekt “Open Fun Football Schools” u organizaciji CCPA OFFS, Jahorina – Olimpijski centar, Bosna i Hercegovina, srpanj, 2018.
  - Edukativna radionica – “Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednici kroz sport” u organizaciji Ministarstva za demografiju, obitelj i mlade, Zabok - Hrvatska, srpanj, 2018.
  - Međunarodna konferencija - „Sport for women in urban places“ – SWUP - EU projekt u organizaciji ALDA, Bassano - Italija, lipanj, 2018.
  - Instruktorski seminar za projekt “Open Fun Football Schools” u organizaciji CCPA, UEFA i OFFS Moldova - Moldavija, travanj, 2018.
  - Međunarodna konferencija – “Open Fun Football Schools” u organizaciji CCPA i UEFA, Copenhagen - Danska, ožujak, 2018.
  - Study group scheme – Grassroots Partnerships u organizaciji UEFA, Dublin - Irska (radna grupa Hrvatskog nogometnog saveza), listopad, 2013.
  - Međunarodna konferencija – “Fair play” u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora – Rovinj - Hrvatska, rujan, 2012.
  - Stručni seminari – Fondovi Europske Unije – Zagreb – Hrvatska, od 2010. do 2012.
  - Stručni seminar – “Dosljedna izvrsnost u sportu” u organizaciji Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb - Hrvatska, 2012.
  - I i II Sportska konferencija, Zagreb - Hrvatska, rujan, 2013. i listopad, 2014.
  - 18 međunarodnih konferencija „Kondicijska priprema sportaša“ od 1999. do 2020., Zagreb, Hrvatska
  - „Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske“ u organizaciji Hrvatskog kineziološkog saveza, Poreč i Rovinj – Hrvatska, od 2004. do 2007.
  •