Održana je 5. sjednica Upravnog odbora DSVR

  • Održana je 5. sjednica Upravnog odbora DSVR
    17. studeni 2021

    Održana je 5. sjednica Upravnog odbora elektroničkim putem. Poduzete su sve aktivnosti oko pripreme redovne godišnje Skupštine za kraj studenog 2021. Usvojeno je Izvješće o radu za 2021. kao i Prijedlog Godišnjeg plana za 2022. i Prijedlog Financijskog plana za 2022., a donijete su i daljnje smjernice u radu DSVR-a. Do kraja 2021. podnijet će se prijava na Javni poziv za PJP za 2022. kada se isti i objavi od strane SSGZ-a, također, DSVR će participirati kao partner u Javnom pozivu AC Fond-a - Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj u suradnji s RK Lokomotivom Zagreb. Svoje znanje i iskustvo članice i članovi DSVR-a će kroz okrugle stolove na teme: Žene i sport, Uključivanje djevojčica od najranije dobi u sport i rekreativne aktivnosti, Žene na upravljačkim funkcijama u sportu i sl. doprinijeti u širenju javne svijesti o bitnosti navedenih tema.

    DSVR