URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE SUFINANCIRA PROJEKT ACTIVE IN SPORT AGAIN!

  • URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE SUFINANCIRA PROJEKT ACTIVE IN SPORT AGAIN!
    15. studeni 2020

    Potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta Active in Sport Again! između Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Društva sportaša veterana i rekreativac, 13. studenog 2020. godine.

    - Na temelju pravila za sufinanciranje projekta organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu (Klasa: 421-03/20+01/03), URBROJ: 50419-20-01 od 16. ožujka 2020. godine) i Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekta organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu (Klasa: 421-03/20+01/03), URBROJ: 50419-20-01 od 16. ožujka 2020. godine), Ured za udruge će, a sukladno Odluci od (Klasa: 421-03/20-01/03, URBROJ:  50419-20-174) od 13. studenog 2020. sufinancirat projekt Active in Sport Again!

    “Stajališta izražena u publikaciji „Active in Sport Again!” isključiva su odgovornost Društva sportaša veterana i rekreativaca i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“