ODRŽANA JE SJEDNICA NADZORNOG ODBORA DSVR

 • ODRŽANA JE SJEDNICA NADZORNOG ODBORA DSVR
  24. studeni 2020

  U utorak, 24. studenog 2020. održana je sjednica Nadzornog odbora.

  NADZORNI ODBOR
  1. RADE KRNJETA, PREDSJEDNIK
  2. ANTE ČUTURA
  3. BRANKO PEAŠINOVIĆ

  Članovima Nadzornog odbora bila je dostupna sljedeća financijska dokumentacija za 2019.:
   • - Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.,
   • - Konto kartice za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.,
   • - Konto kartice projekta OFFS za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.,
   • - Izvodi s pripadajućim računima za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. i
   • - Blagajnički izvještaji za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
   • Na uvid je predana i Inventurna lista DSVR-a od 30. listopada 2020.
  Uvidom u pristupnu dokumentaciju utvrđeno je sljedeće:
  • - Predočene su sve Odluke Upravnog odbora DSVR-a u 2019. godini koje su popratna dokumentacija financijskog dokumentaciji,
  • - Financijski servis ažurirao je sva knjižena,
  • - Financijska dokumentacija predana je u FINU sukladno zakonskoj regulativi,
  • - Financijsko stanje DSVR-a za 2019. godinu u skladu je s Financijskim planom za 2019. godinu.
  - Stručna tajnica DSVR-a gđa. Eleonora Kovač detaljno je upoznala članove Nadzornog odbora sa svim realiziranim aktivnostima kroz 2019. godinu, ali i s aktivnostima koje su nastavljene tijekom 2020. godine kao i o stupnju njihove realiziranosti.

  Napomena: Prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu rađen je po novom modelu i uputama Nadzornog odbora, a u skladu sa zakonskom regulativom – u prilogu za 4. sjednicu UO.

  DSVR